میانه

بزودی

هر شاخه شامل ۲٫۸۰۰۰ متر طول است.پس برای ۱ متر طول باید حداقل ۱ شاخه خریداری کنید که می شود ۲٫۸۰۰۰ متر طول.

موجود نیست