پارکت AGECode : 1218

بزودی

 پارکت ها عناصر کلاسیکی هستند که وقتی به خانه شما اضافه می شوند؛ به دکوراسیون داخلی خانه شما، شخصیت، گرما، صمیمیت و ارزش اعطا می کنند.پارکت همچنین از جهت حفظ دمای محیط و مصرف انرژیی هم این پوشش ها اثرگذاری بسیار زیادی دارد.

موجود نیست